TIL SAGSBEHANDLER

Sagsbehandler

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge, som er godkendt efter seviceslovens § 66 stk 1 nr. 5 og lov om socialtilsyn § 5. Der tilbydes døgnbehandling til 10 unge i alderen 13 – 18 år med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt unge der har været udsat for traumatiserende overgreb.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi og social træning.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder udfra miljøterapeutiske principper for at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Opholdstiden på Holbrogaard vil være forskellig fra ung til ung.

Visitation

Det er kommunens ansvar, at træffe beslutningen om anbringelsen på Holbrogaard i samarbejde med forældre og den unge. Det er ligeledes kommunens ansvar, at de nødvendige anamnetiske oplysninger, undersøgelser og generelle handleplaner forefindes som visitationsgrundlag.

Indskrivningsmødet foregår på Holbrogaard med deltagelse af forældre, den unge, sagsbehandler, Holbrogaards leder eller stedfortræder og den medarbejder, der er til knyttet den unge.

Efter indskrivningen deltager den unges sagsbehandler i et statusmøde hvert halve år. Statusmøderne følger de lovpligtige opfølgninger på den unges handlingsplan. Herudover kan der indkaldes til ad hoc møder f.eks. i forbindelse med væsentlige ændringer i behandlingsplanen.

Der er desuden løbende telefonisk kontakt mellem sagsbehandler og den voksne, der er tilknyttet den unge/Holbrogaards leder vedr. forhold omkring den unges ophold på opholdsstedet.

Udskrivning og eventuel visitation til efterfølgende foranstaltning vil blive besluttet på et møde.

Bliver den unge over 18 år under opholdet på Holbrogaard sikres et evt. fortsat behandlingsforløb i samarbejde med tidligere opholdskommune og Faaborg-Midtfyn kommune, så overgangen sker så nænsomt som muligt, for den unges skyld. I forbindelse med det fyldte 18 år skal der i samarbejde med kommunen tages stilling til den unges forsørgelsesform.

Tilsyn

Der føres tilsyn med de unge fra den anbringende kommune.
Der føres tilsyn med Holbrogaard fra socialtilsyn Midt.
Der føres tilsyn med Holbrogaard´s interne skole, fra Faaborg-Midtfyn kommune.

Mødestruktur

3 månedersmøde, midtvejsmøde, statusmøde.

1. Den unge er indskrevet og flyttet ind på HBG.

2. De første 3 måneder:

a. Vi iagttager og analyserer, tolker fremsendt materiale og danner hypoteser.

b. Vi lader i første omgang vort arbejde styre af forvaltningens handleplan med det formål at lære den unge og familien lidt bedre at kende.

c. De ugentlige samtaler mellem den unge og kontaktpersonerne begynder så hurtigt efter indflytningen som muligt. Det samme med
de terapeutiske samtaler. Genogrammet og livshistorien er bl.a. redskaber til at få et overblik over den unges situation og temaer i
opvæksten.

d. En af disse samtaler skal hver måned bruges til sammen med den unge at blive klogere på den unges vanskeligheder og langsomt
begynde en snak om mere konkrete arbejdspunkter for den unge indenfor temaerne personligt, socialt, sundhed m.m. og familien.

e. Inden udgangen af de første 3 måneder afholdes det første behandlingsplanmøde omkring den unge, hvor vi ud fra kommunens
generelle handleplan, den unges arbejde med arbejdspunkter og vore iagttalelser m.m. laver et forslag til en behandlingsplan for de
næste 3 måneder.

Processen på mødet forløber først med et oplæg fra kontaktpersonerne, der beskriver den unge og familien derefter forskellige
refleksioner på dette
– ikke i form af beretninger om kronkrete hændelser med den unge, men tanker og hypoteser om, hvad det er for en personlighed, vi
fornemmer bl.a med hensyn til relationer, forsvarsmekanismer, kontakt og tilknytning, samt dynamikker med andre mennesker og
specielt familien.

Indbydelse/dagsorden til 3 måneders mødet udsendes senest 1 uge før mødet afholdes.
Deltagere i mødet er: den unge, forældrene, sagsbehandler, lærer og kontaktpersonerne evt. en leder. Kontaktpersonerne er
mødeleder og referant.

På mødet besluttes planen for de næste 3 måneder. Beslutningsreferat udsendes.

3. De efterfølgende 9 måneders periode – midtvejsmøde og statusmøde.

a. 3 måneder efter 3 måneders mødet afholdes det første midvejsmøde.
Og 6 måneder derefter det første statusmøde.

Disse møder forberedes dels vha. et forudgående behandlingsplansmøde, dels ved at kontaktpersonerne udarbejder en beskrivelse af
den unges udviklingsforløb primært i forhold til behandlingsplanen suppleret med vurderinger. I materialet indgår også en beskrivelse
fra den interne skole.
Til statusmødet udsendes der en mere omfattende beskrivelse end til midtvejsmødet.

Materialet fremsendes sammen med en dagsorden 1 uge før mødet.
Kontaktpersonerne er ansvarlige for mødeindkaldelse og forudgående gennemgang af materialet med den unge. Det kan også laves i
et samarbejde med den unge, evt. således at den unge får indskrevet sine vurderinger.

Deltagere og opgavefordeling på disse møder er det samme som på 3 måneders mødet.

b. Herefter afholdes møder med 6 månederes mellemrum skiftende mellem midtvejsmøder og statusmøder.

Læs mere omkring møder på nedenstående link.

3 månedersmøde, statusmøde og midtvejsmøde

Udslusning/efterværn

Når der på et statusmøde er besluttet, at den unge skal begynde en udslusning, tager Holbrogaard efterfølgende kontakt til sagsbehandleren for at aftale, hvad der kan lade sig gøre og hvem der gør hvad.

Derefter lægger den unge, UU-vejleder, forældrene og Holbrogaard en plan for udslusningen/efterværn:

– Hvilken uddanelse eller arbejde/praktisk eller lignende skal den unge starte på?
– Hvor skal den unge bo?
– Hvilken støtte får den unge brug for?

Holbrogaard har 3 modeller at tilbyde kommunerne:

– Model 1:, hvor Holbrogaard finder en egnet bolig og støtter den unge dels fra en kontaktperson, der bl.a. hjælper den unge med at passe sine ting og
administrere økonomi, dels ved fortsat terapeutiske samtaler og dels ved at stå til rådighed i en akut funktion.

– Model 2:, hvor Holbrogaard og kommune deles om opgaverne i udslusnings- og efterværnsperioden.

– Model 3: hvor kommunen selv styrer udslusningen/efterværnet og ansætter en kontaktperson fra Holbrogaard.

Seneste tilsynsrapport:

tilsynsrapport socialtilsyn