Døgntelefon: 62 62 18 00

✓ Hvert barn har eget værelse og toilet​

✓ Mulighed for at få folkeskolens afgangseksamen

Til sagsbehandler​

​Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge, som er godkendt efter seviceslovens § 66 stk 1 nr. 5 og lov om socialtilsyn § 5. Der tilbydes døgnbehandling til 10 unge i alderen 12 – 18 år med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt unge der har været udsat for traumatiserende overgreb.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et struktureret, udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi, undervisning og social træning.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder udfra miljøterapeutiske principper for at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Opholdstiden på Holbrogaard vil være forskellig fra ung til ung.

Visitation

Det er kommunens ansvar, at træffe beslutningen om anbringelsen på Holbrogaard i samarbejde med forældre og den unge. Det er ligeledes kommunens ansvar, at de nødvendige anamnetiske oplysninger, undersøgelser og generelle handleplaner forefindes som visitationsgrundlag.

Indskrivningsmødet foregår på Holbrogaard med deltagelse af forældre, den unge, sagsbehandler, Holbrogaards forstander eller viceforstander og den medarbejder, der er til knyttet den unge.

Efter indskrivningen deltager den unges sagsbehandler i et statusmøde hvert halve år. Statusmøderne følger de lovpligtige opfølgninger på den unges handlingsplan. Herudover kan der indkaldes til ad hoc møder f.eks. i forbindelse med væsentlige ændringer i behandlingsplanen.

Der er desuden løbende telefonisk kontakt mellem sagsbehandler og den voksne, der er tilknyttet den unge/Holbrogaards leder vedr. forhold omkring den unges ophold på opholdsstedet.

Udskrivning og eventuel visitation til efterfølgende foranstaltning vil blive besluttet på et møde.

Mødestruktur

​I de første 3 måneder efter indflytning, arbejder vi på at skabe ro, tryghed, anderkendelse og rummelighed omkring den unge. Vi laver mange observationer og sammenholder disse med den medfølgende handleplan, samtidig med at vi prøver at etablere bæredygtige relationer til den unge, og mellem den unge og de øvrige unge på Holbrogaard. Samtidig arbejder vi på at etablere de grundlæggende nødvendige relationer til forældre/familie, så de også kan føle sig rummet og respekteret på Holbrogaard.

De ugentlige samtaler mellem den unge og kontaktpersonerne begynder så hurtigt efter indflytningen som muligt. Det samme med de terapeutiske samtaler. Genogrammet og livshistorien er bl.a. redskaber til at få et overblik over den unges situation og temaer i opvæksten.

Disse samtaler skal hver måned bruges til sammen med den unge at blive klogere på den unges vanskeligheder og langsomt begynde en snak om mere konkrete arbejdspunkter for den unge indenfor temaerne; personligt, socialt, sundhed m.m. og familien.

Forberedelse af 3 mdr. opfølgningsmøde:

Inden udgangen af de første 3 måneder afholdes det første interne behandlingsplanmøde omkring den unge, hvor vi ud fra kommunens generelle handleplan, den unges arbejde med arbejdspunkter og vores observationer, hypoteser m.m. laver et forslag til en behandlingsplan for de næste 3 måneder.

Processen på mødet forløber først med et oplæg fra kontaktpersonerne, der beskriver den unge og familien derefter forskellige refleksioner på dette

– ikke i form af beretninger om konkrete hændelser med den unge, men tanker og hypoteser om, hvad det er for en personlighed, vi fornemmer bl.a. med hensyn til relationer, forsvarsmekanismer, kontakt og tilknytning, samt dynamikker med andre mennesker og specielt familien.

Herefter kan der afholdes et 3 mdr.`s opfølgningsmøde med deltagelse af sagsbehandler, forældre, den unge og personale fra Holbrogaard. Indbydelse/dagsorden til 3 måneders mødet udsendes senest 1 uge før mødet afholdes. På mødet besluttes  den fremadrettede plan,  samt dato for første statusmøde. 

Statusmøder forberedes ved at kontaktpersonerne udarbejder en beskrivelse af den unges udviklingsforløb primært i forhold til behandlingsplanen suppleret med vores behandlingsplan. I materialet indgår også en beskrivelse fra den interne skole og fra Holbrogaards terapeut.

Materialet fremsendes senest en uge før mødet.

Kontaktpersonerne sørger for forudgående gennemgang af materialet med den unge, der også kan få indskrevet sine vurderinger.

Herefter indkalder anbringende kommune til statusmøder jvf. lovgivningen. 

Tilsyn

  • ​Der føres tilsyn med de unge fra den anbringende kommune.
  • Der føres tilsyn med Holbrogaard fra socialtilsyn Midt.
  • Der føres tilsyn med Holbrogaard´s interne skole, fra Faaborg-Midtfyn kommune.​

Ønsker du at høre mere?

Vil du høre mere om hverdagen på Holbrogaard, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi besvarer henvendelser inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kompetent og fagudannet personale

Vi er et personale på ca. 17 veluddannede engagerede medarbejdere med socialfaglige grunduddannelser. Socialpædagoger- og assistenter, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter, ergoterapeuter m.m.

Efter afsluttet behandlingsforløb, tilbyder vi udslusning i efterværn til egen bolig eller hjemgivelse til familien, bosted eller efterskole. Udslusningsforløb og evt. efterværn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge bliver så selvstændig, at den unge er klar til at klare sig selv i livet fagligt, socialt og personligt.

Den Selvejende Institution
​Behandlingsstedet Holbrogaard

CVR: 30016998

Smiley ordning

Her finder du os

Nabgyden 10, 5600 Faaborg

Klik her for rutevejledning

Følg os på Facebook

Kontakt os

Døgntelefon: 62 62 18 00

E-mail: holbrogaard@holbrogaard.dk

Sikkermail via Virk.dk : 30016998

eller SIKKERMAIL