Til Sagsbehandler

TIL SAGSBEHANDLER

Sagsbehandler

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge, som er godkendt efter seviceslovens § 66 stk 1 nr. 5 og lov om socialtilsyn § 5. Der tilbydes døgnbehandling til 10 unge i alderen 12 – 18 år med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt unge der har været udsat for traumatiserende overgreb.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et struktureret, udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi, undervisning og social træning.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder udfra miljøterapeutiske principper for at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Opholdstiden på Holbrogaard vil være forskellig fra ung til ung.

Visitation

Det er kommunens ansvar, at træffe beslutningen om anbringelsen på Holbrogaard i samarbejde med forældre og den unge. Det er ligeledes kommunens ansvar, at de nødvendige anamnetiske oplysninger, undersøgelser og generelle handleplaner forefindes som visitationsgrundlag.

Indskrivningsmødet foregår på Holbrogaard med deltagelse af forældre, den unge, sagsbehandler, Holbrogaards leder eller stedfortræder og den medarbejder, der er til knyttet den unge.

Efter indskrivningen deltager den unges sagsbehandler i et statusmøde hvert halve år. Statusmøderne følger de lovpligtige opfølgninger på den unges handlingsplan. Herudover kan der indkaldes til ad hoc møder f.eks. i forbindelse med væsentlige ændringer i behandlingsplanen.

Der er desuden løbende telefonisk kontakt mellem sagsbehandler og den voksne, der er tilknyttet den unge/Holbrogaards leder vedr. forhold omkring den unges ophold på opholdsstedet.

Udskrivning og eventuel visitation til efterfølgende foranstaltning vil blive besluttet på et møde.

Mødestruktur

3 månedersmøde, midtvejsmøde, statusmøde.

I de første 3 måneder efter indflytning, arbejder vi på at skabe ro, tryghed, anderkendelse og rummelighed omkring den unge. Vi laver mange observationer og sammenholder disse med den medfølgende handleplan, samtidig med at vi prøver at etablere bæredygtige relationer til den unge, og mellem den unge og de øvrige unge på Holbrogaard. Samtidig arbejder vi på at etablere de grundlæggende nødvendige relationer til forældre/familie, så de også kan føle sig rummet og respekteret på Holbrogaard

De ugentlige samtaler mellem den unge og kontaktpersonerne begynder så hurtigt efter indflytningen som muligt. Det samme med de terapeutiske samtaler. Genogrammet og livshistorien er bl.a. redskaber til at få et overblik over den unges situation og temaer i
opvæksten.

Disse samtaler skal hver måned bruges til sammen med den unge at blive klogere på den unges vanskeligheder og langsomt begynde en snak om mere konkrete arbejdspunkter for den unge indenfor temaerne; personligt, socialt, sundhed m.m. og familien.

Inden udgangen af de første 3 måneder afholdes det første interne behandlingsplanmøde omkring den unge, hvor vi ud fra kommunens generelle handleplan, den unges arbejde med arbejdspunkter og vores observationer, hypoteser m.m. laver et forslag til en behandlingsplan for de næste 3 måneder.

Processen på mødet forløber først med et oplæg fra kontaktpersonerne, der beskriver den unge og familien derefter forskellige refleksioner på dette
– ikke i form af beretninger om konkrete hændelser med den unge, men tanker og hypoteser om, hvad det er for en personlighed, vi fornemmer bl.a. med hensyn til relationer, forsvarsmekanismer, kontakt og tilknytning, samt dynamikker med andre mennesker og specielt familien.

Herefter kan der afholdes et 3 mdr.`s møde med deltagelse af sagsbehandler, forældre, den unge og personale fra Holbrogaard. Indbydelse/dagsorden til 3 måneders mødet udsendes senest 1 uge før mødet afholdes. På mødet besluttes planen for de næste 3 måneder. Efter yderligere 3 mdr. afholdes det første midtvejsmøde. Og 6 måneder derefter det første statusmøde.

Disse møder forberedes ved at kontaktpersonerne udarbejder en beskrivelse af
den unges udviklingsforløb primært i forhold til behandlingsplanen suppleret med vores behandlingsplan. I materialet indgår også en beskrivelse fra den interne skole.
Til statusmødet udsendes der en mere omfattende beskrivelse end til midtvejsmødet. Materialet fremsendes sammen med en dagsorden 1 uge før mødet.
Kontaktpersonerne sørger for forudgående gennemgang af materialet med den unge. Der også kan få indskrevet sine vurderinger. Herefter afholdes møder med 6 måneders mellemrum skiftende mellem midtvejsmøder og statusmøder.

Tilsyn

Der føres tilsyn med de unge fra den anbringende kommune.
Der føres tilsyn med Holbrogaard fra socialtilsyn Midt.
Der føres tilsyn med Holbrogaard´s interne skole, fra Faaborg-Midtfyn kommune.