Persondataforordning

Persondata-forordning

Privatlivs og databeskyttelsespolitik for Behandlingsstedet
Holbrogaard.

Behandlingsstedet Holbrogaard

Nabgyden 10

5600 Faaborg

1.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefonnummer 62621800 samt på e-mailadresse:
holbrogaard@holbrogaard.dk
vores CVR. nr. er 30016998.

2.
Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som
behandlingssted, der følger af bekendtgørelsen om socialt tilsyn og dertil
hørende regler.

3.
Kategori af personoplysninger
 
Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., vi
behandler  også særlig kategori af
personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet.
Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4.
Modtagere eller kategori af modtagere 

Som udgangspunkt er det alene Behandlingsstedet Holbrogaard, der modtager og
anvender personoplysninger, som vi har om en beboer eller forældre.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og
andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Behandlingsstedet Holbrogaard bruger også eksterne leverandører
i forhold til fx elektroniske behandling af data.
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den
instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som Behandlingsstedet
Holbrogaard har indgået med leverandøren.

5.
Opbevaring af personoplysninger 

Behandlingsstedet Holbrogaard opbevarer personoplysninger i henhold til
retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så
længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som
behandlingssted. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om
beboer og forældre, når beboeren forlader Behandlingsstedet Holbrogaard.

6.
Retten til at trække samtykke tilbage
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre
ved at kontakte os på de kon-taktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af
vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere
meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du
tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7.
Dine rettigheder 

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række
rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret
til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en
række andre oplysninger.

Behandlingsstedet Holbrogaard kan tage et gebyr for dette
arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative
omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på
deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt
side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret
til berigtigelse
 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret
til sletning
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret
til begrænsning af behandling
 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover
kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller
med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret
til indsigelse
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod
behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret
til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse
personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning
om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med
den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.