MÅLGRUPPEN

Der tilbydes døgnbehandling til 10 – 12 børn og unge i alderen 13 – 18 år med alvorlige personlighedsforstyrrelser eller andre former for psykiatriske lidelser; samt børn og unge der har været udsat for traumatiserende overgreb. Efter det 18. år er der mulighed for at tilbyde støtte og efterværn.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi og social træning.

Den unges vanskeligheder kan vise sig ved svære adfærdsforstyrrelser, svag jeg-identitet, lav selvfølelse, angst, følelsesmæssig usikkerhed/umodenhed i forhold til både sig selv og relationen til andre mennesker, koncentrationsbesvær og alvorlige vanskeligheder i kontakten til andre mennesker i sociale og følelsesmæssige sammenhænge, hvorfor det bliver vanskeligt at:

  • fungere i almindelig skole eller uddannelsesforløb
  • lære af egne erfaringer i sociale sammenhænge
  • fastholde aktiviteter over tid
  • mobilisere den for situationen adækvate/nødvendige impulsstyring
  • kende forskel på virkelighed og fantasi (virkelighedsforvrængning bliver en måde at være i verden på)
  • mærke og udtrykke egne fysiske, sociale og følelsesmæssige behov
  • at mærke og holde egne grænser
  • knytte tætte følelsesmæssige bånd
  • have mangel på tillid til voksne

På Holbrogaard modtager vi børn og unge i alderen 13 til 18 år med mulighed for efter værn til det 23 år.

De fleste unge har været udsat for forskellige former for og grader af omsorgssvigt med deraf følgende tilknytningsvanskeligheder. De har en personlighedsforstyrrelse og/ eller en begyndende psykiatrisk lidelse. Deres sind har lidt overlast og skade, der har givet dem emotionelle vanskeligheder. De synlige symptomer kan f.eks være stress / høj puls, angst / depression, stemmehøring /hallucinationer eller en spiseforstyrrelse.

Vi modtager også unge , der har været udsat for seksuelle eller andre traumatiserende overgreb. Alle er de kognitivt almindeligt til godt begavede og er i stand til at reflektere og tilegne sig indre styring. Vi modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, kriminelle, aktive misbrugere og aggressivt udadreagerende.

Herudover vil selvdestruktiv adfærd såsom selvbeskadigelse, spiseforstyrrelser m.m. ofte forekomme. Ofte vil denne gruppe af børn/unge have mange konflikter med både sig selv og omverden. Det kan også betyde, at risikoen for at blive misbrugt på forskellige måder er høj.

Behandlingsstedet Holbrogaard vil lægge vægt på at skabe et behandlingsmiljø, som i praksis betyder, at barnet/den unge får en oplevelse af at kunne påvirke sine livsomstændigheder hvilket er vigtigt i forhold til identitetsdannelse og selvværd.

Behandlingsforløbet skal være af en sådan karakter at barnet/den unge skal sikres et professionelt og omsorgsfuldt miljø med nærværende voksne i et miljø hvor barnet/den unge kan blive skærmet i forhold til omverdenen og samtidig være i et udviklingsrum som fremmer de udviklingspotentialer barnet/den unge har.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.