facebook

holbrogaard

Skole & STU

Skole på Holbrogaard

Holbrogaards interne skole er en lille skole med plads til 12 elever, hvor 2 pladser er til eksterne elever. Det er muligt, at tage en fuld Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag. Vi følger retningslinierne udstedt af undervisningsministeriet og har pensum på lige fod med andre folkeskoler og privatskoler. Fysik bliver afholdt på Øhavsskolen i Fåborg, hvor de stiller fysiklokale til råde. Eksamener bliver ligeledes afholdt på Øhavsskolen, hvor vores elever pensummæssigt er tilknyttet en 9.klasse.

Vi har 2 spor på Holbrogaard. En eksamensgruppe og en ikke-eksamensgruppe, og alt efter niveau og hvorvidt de skal til eksamen, bliver de unge inddelt.

Vi tager udgangspunkt i, hvor den unge er, og det er ofte ikke nok, at bruge undervisningsdifferentiering. Vi skal arbejde i stadiet før den formelle skolegang, så vi tænker læring og ikke skole. Vi har for nyligt arbejdet med en ny skolebeskrivelse, og en ny måde, at inddele og definere vores elever på, da den nærmeste udviklingszone for de fleste lå et andet sted end ved det skolefaglige eller kunne nås med læringsstile.

Baggrund og tænkning

Eleverne

Behandlingsstedet Holbrogaard har over de sidste år skiftet målgruppe til børn og unge med massive psykologiske eller psykosociale problemer. Mange kommer med en diagnose eller får stillet en undervejs i forløbet.

Det har betydet store udfordringer for Holbrogaards interne skole.

Flertallet af eleverne er kendetegnet ved at være utrygge ved skolens formelle rammer. Så utrygge, at det er svært både at komme og blive i skolen. Før de kom på Holbrogaard har deres skolegang været svingende, ofte med mange skoleskift.

 Læringstænkningen.

Læringstænkningen på Holbrogaard tager afsæt i Knud Illeris’s beskrivelse af læring.

Vi opfatter læring som en indre proces hos den enkelte. En proces, som kræver aktivitet og som i princippet går ud på at forbinde nye informationer og viden med eksisterende erfaringer og viden.

 

Den 3 årige Ungdomsuddannelse – STU

Holbrogaard tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til de unge, der er færdige med deres folkeskole, men ikke er i stand til, at følge andet undervisningstilbud. Nedenfor er de overordnede rammer for vores STU beskrevet, og det specifikke forløb bliver beskrevet ud fra den unge ved indmeldingen.

Primær målgruppe Holbrogaard tilbyder STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge under 20 år, med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser, der er omfattet af Holbrogaards målgruppe. Målgruppen er beskrevet her. Eleverne er unge, der ikke kan profitere af anden ungdomsuddannelse, heller ikke med særlig støtte, og som tidligere har været gennem 9 eller 10 års skolegang uden nødvendigvis at afslutte med afgangsprøve. Vi har mulighed for at indskrive STU elever, der bor hjemme, men som er omfattet af Holbrogaards målgruppe, hvis der er ledige pladser i skolen.
Ydelsernes lovgrundlag Formål Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kan læses her. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, til så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, i forhold til fritid, videre uddannelse og beskæftigelse.
Rammer Både undervisningen og praktikken i STUen kan foregå på Holbrogaard. Vi søger dog i videst mulig omfang, set i relation til de unges sociale og faglige kompetencer, at lægge så stor en del af forløbet som muligt udenfor Holbrogaards fysiske rammer, eksempelvis VUC Fåborg/Svendborg, Produktionsskole Fåborg/Svendborg, praktikpladser indenfor nær geografisk område etc.
Behandling STUen følger den overordnede behandlingstilgang, den psykodynamiske miljøterapi, som omfatter alle behandlingstiltag på Holbrogaard. STUen omfatter egenterapi som et led i den personlige udvikling. Struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i Holbrogaards STU forløb, altid med

individuelle aftaler for den enkelte elev. Det er vigtigt, at rammerne er mindst muligt angstprovokerende. Således kan vi periodevis have voksne fra vores STU med ude på eksterne uddannelses- og praktiksteder.
Indhold og omfang På uddannelsen undervises i personlige, sociale og faglige kompetencer. Eleverne uddannes til aktiv og selvstændigt voksenliv. Uddannelsen indeholder 4 temaer, som er lovbestemte: Almene fag, Fritid, Arbejde og Botræning. Der udfærdiges altid individuelle uddannelsesplaner og tilrettes individuelle undervisningsplaner. Mål og delmål tilpasses i samarbejde med den unge, skolen, UU vejlederen, forældrene og sagsbehandleren alt efter den unges egne mål, udviklingsmuligheder og kompetencer. Disse planer evalueres løbende. STUen kan evt. indeholde fsa eller fs10 eksamensfag med tilhørende eksamen.
Undervisningstimetal Holbrogaards STU følger lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Timetalsnormen er 840 timer årligt, og vægten mellem det faglige, social og personlige vil være en individuel vurdering. Uddannelsen er sædvanligvis 3 årig, men kan til enhver tid afsluttes, hvis den unge bliver klar til en anden uddannelse.
Hvem skal udføre opgaverne Det veluddannede lærerteam på Holbrogaards interne skole står for at koordinere STU forløbet. I det omfang det er fagligt og personligt hensigtsmæssigt, vil de unges søges inkluderet i omkringliggende tilbud i såvel det teoretiske som det praktiske forløb. Visitationen og løbende samarbejde sker med de ungdomsuddannelsescentre, den enkelte unge er tilknyttet. Den unge kan enten være tilknyttet ungdomsuddannelsescenter Sydfyn eller anbringendes kommunes ungdomsuddannelsescenter.
Budget Da hvert STU-forløb tilrettes individuelt, vil priserne kunne variere afhængig af tilkøb af praktikforløb og undervisning udenfor Holbrogaards interne skole.